Thái Nguyên tiếp tục nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách

12/12/2023
(VBSP News) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.
+

NHCSXH tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất về chính sách tín dụng ưu đãi phù hợp với chỉ đạo của Trung ương và điều kiện thực tiễn của địa phương

Nội dung Chỉ thị nhấn mạnh: Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung uơng Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Để hoạt động tín dụng chính sách thực sự là công cụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là chú trọng nguồn lực để thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và NHCSXH các cấp: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách, thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW; Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ; xác định hoạt động tín dụng chính sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2021 - 2025); góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách địa phương, bố trí nguồn vốn ngân sách Nhà nước để ủy thác qua NHCSXH bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác…
Chỉ thị cũng nêu rõ vai trò, trách nhiệm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBMTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, chi nhánh NHCSXH tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ, triển khai các phần việc có liên quan đạt hiệu quả thiết thực.
Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh triển khai Chỉ thị; theo dõi, đôn đốc, giám sát tình hình thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, định kỳ báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

PV

Các tin bài khác