Quảng Nam dành 35 tỷ đồng cho vay hộ cận nghèo

15/05/2013

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Ngọc Truyền cho biết: tỉnh đã giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chương trình cho vay hộ cận nghèo năm 2013, với tổng số tiền 35 tỷ đồng cho các huyện, thành phố. Cụ thể: huyện Đông Giang: 500 triệu đồng, Thăng Bình: 3 tỷ đồng, Quế Sơn: 3,5 tỷ đồng, Điện Bàn: 5 tỷ đồng; các địa phương: Phú Ninh, Tây Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Hội An, Tam Kỳ và Nông Sơn, mỗi địa phương 1 tỷ đồng; các huyện Hiệp Đức, Tiên Phước, Duy Xuyên, mỗi địa phương 2 tỷ đồng; hai huyện: Núi Thành, Đại Lộc, mỗi địa phương 4 tỷ đồng.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc NHCSXH tỉnh có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các Phòng giao dịch tổ chức thực hiện đúng quy định theo các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao năm 2013; thực hiện điều chỉnh chỉ tiêu những nơi không thực hiện được hoặc giải ngân chậm sang cho các địa phương có nhu cầu, làm tốt công tác quản lý vốn và sớm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2013…

Theo Báo Nhân dân

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác