Nghiệm thu đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum”

15/05/2023
(VBSP News) Với những kết quả nghiên cứu, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp chi nhánh “Giải pháp nâng cao hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum”, do Phó Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Kon Tum Nguyễn Ngọc Tuấn làm chủ nhiệm vừa được Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học NHCSXH xếp loại Giỏi.
6X0A2515

Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu chúc mừng nhóm nghiên cứu đề tài

Tham dự buổi nghiệm thu có Phó Tổng Giám đốc Huỳnh Văn Thuận - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu NHCSXH cùng các ủy viên Hội đồng nghiệm thu và đại diện các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT.

Qua hơn 20 năm, hoạt động của chi nhánh NHCSXH tỉnh Kon Tum đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống của một bộ phận dân cư, đặc biệt là dân cư tại các vùng khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào DTTS sinh sống trên địa bàn tỉnh. Nguồn vốn các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần giúp hàng nghìn hộ thoát nghèo, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Đến hết năm 2022, tổng nguồn vốn cho vay của chi nhánh đạt trên 3.766 tỷ đồng, tăng hơn 1.859 tỷ đồng (+98%) so với cuối năm 2016. Trong giai đoạn 2016 - 2022, tổng doanh số cho vay đạt hơn 6.111 tỷ đồng; tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt hơn 3.760 tỷ đồng. Đa số dư nợ tín dụng tập trung vào các chương trình như: cho vay hộ nghèo; cho vay hộ cận nghèo; cho vay hộ mới thoát nghèo; cho vay hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn; cho vay thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn; cho vay tạo việc làm, duy trì mở rộng việc làm; cho vay phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi… 

Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo toàn tỉnh đã giảm khá đáng kể. Theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, tính đến cuối năm 2021, tổng số hộ nghèo toàn tỉnh là 9,072 hộ (chiếm tỷ lệ 6.32% so với tổng số hộ dân toàn tỉnh), giảm 19,918 hộ so với năm 2016. Bình quân, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3.88%/năm. Số hộ cận nghèo 7,876 hộ (chiếm 5.49% dân số toàn tỉnh), giảm 483 hộ so với năm 2016.  Năm 2022, số hộ nghèo toàn tỉnh là 15,943 hộ, chiếm 10.86% và số hộ cận nghèo toàn tỉnh là 8,857 hộ chiếm 6.03%.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc như: nguồn vốn cho các chương trình còn hạn chế, việc quản lý nguồn vốn của các cơ quan quản lý chưa thống nhất, hiệu quả của việc sử dụng các nguồn vốn chưa cao. Bên cạnh đó, điều kiện tự nhiên không thuận lợi, địa hình chia cắt, khí hậu khắc nghiệt, hạn hán, thiên tai lũ lụt và dịch bệnh thường xuyên xảy ra gây thiệt hại lớn cho con người và sản xuất dẫn đến nguy cơ tái nghèo và giảm nghèo thiếu bền vững; tình trạng hộ vay bỏ đi khỏi địa phương có chiều hướng gia tăng, dẫn đến việc thu hồi nguồn vốn cho vay gặp khó khăn, làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng chính sách.  

Từ thực tiễn đó, nhóm nghiên cứu đề xuất nghiên cứu đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.

6X0A2476

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Trong giới hạn phạm vi từ năm 2016 đến năm 2022, nhóm nghiên cứu đề tài đã tiến hành cung cấp lý luận tổng quan về vai trò của tín dụng chính sách đối với chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Đề tài đã phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả của các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trên cơ sở các kết quả đạt được, tập hợp những tồn tại hạn chế, nguyên nhân chủ quan và khách quan. Từ đó, đưa ra một số các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum, theo từng nhóm giải pháp áp dụng cho từng chủ thể liên quan. 

Ghi nhận và biểu dương những nội dung trong đề tài đã được nhóm nghiên cứu trình bày, Phó Tổng Giám đốc Huỳnh Văn Thuận - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của Nhóm nghiên cứu. Đề tài có ý nghĩa thực tiễn và thiết thực nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của chi nhánh NHCSXH tỉnh Kon Tum trong giai đoạn tới. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị Nhóm nghiên cứu tiếp thu các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét để hoàn thiện kết quả nghiên cứu của đề tài.

Đề tài đã đạt được Hội đồng Khoa học NHCSXH chấm điểm và đánh giá xếp loại Giỏi.

PV

Các tin bài khác