Hạn chế tiếp xúc xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (VTV1 - 6h - 23/3/2020)