Đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020

23/05/2019
(VBSP News) Nhằm đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình về giảm nghèo; vai trò, hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong lĩnh vực giảm nghèo góp phần vào đánh giá sơ kết kết quả triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Tổng Giám đốc NHCSXH ban hành công văn đẩy mạnh công tác tuyên truyền Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

Untitled-1Untitled-2

 

 

Các tin bài khác