Chi bộ Trung tâm CNTT NHCSXH tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020

26/03/2015
(VBSP News) Ngày 25/3/2015, tại Hà Nội, Chi bộ Trung tâm CNTT đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây là đơn vị được Đảng bộ NHCSXH TW chọn tổ chức Đại hội điểm chi bộ cấp cơ sở.
Các đại biểu dự Đại hội

Các đại biểu dự Đại hội

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc; lãnh đạo các ban Đảng của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW; Thường trực Đảng ủy NHCSXH; các đồng chí trong BCH Đảng bộ NHCSXH TW; Bí thư Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy NHCSXH TW cùng toàn thể đảng viên tại Chi bộ Trung tâm CNTT.

Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Trung tâm CNTT đã lãnh đạo đơn vị thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đảng ủy NHCSXH TW, các quy định của ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Nâng cao năng lực và vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường đoàn kết thống nhất trong cấp ủy Chi bộ, thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, kỷ luật cao và chuyên nghiệp trong lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn…

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đã triển khai học tập, quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Quyết định của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW về việc ban hành quy định biện pháp ngăn chặn và xử lý cán bộ đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp củng cố khối đoàn kết nội bộ, ổn định tư tưởng, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên, quần chúng. Kịp thời phổ biến, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, người lao đông nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với những thông tin, luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch. Tổ chức quán triệt và thực hiệnChỉ thị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các văn bản của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW và Đảng ủy NHCSXH TW về tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Về nhiệm vụ chuyên môn đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thành công Dự án hiện đại hóa tin học, làm tốt công tác bảo trì hệ thống hạ tầng dịch vụ thiết bị kỹ thuật, đảm bảo hoạt động cho các đơn vị trong hệ thống…

Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Chi bộ Trung tâm CNTT là phấn đấu xây dựng Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp 20 đảng viên mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng…

Tại Đại hội, các đại biểu cũng được nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XII của Đảng; dự thảo báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020; kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chi ủy Chi bộ Trung tâm CNTT.

Đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Tổng giám đốc phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Tổng giám đốc phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Tổng giám đốc đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Chi bộ Trung tâm CNTT trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, đồng chí nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 Chi bộ Trung tâm CNTT cần làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt giáo dục chính trị tư tưởng cho từng cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị hiểu rõ mô hình hoạt động của NHCSXH, một mô hình hoạt động đặc thù, riêng có của Đảng Cộng sản Việt Nam;tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển CNTT phù hợp với Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020. Bên cạnh đó cần chú trọng tới việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động trong đơn vị.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, Đại hội đã bầu ra 03 đồng chí vào Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu 08 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ IV. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Dương Quyết Thắng chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Trung tâm CNTT nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đồng chí Dương Quyết Thắng chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Trung tâm CNTT nhiệm kỳ 2015 - 2020

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác