Tiện ích mới cho người làm công tác tín dụng chính sách ở cơ sở (THTPCT - 6.3.2023)