Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Nam tích cực triển khai dịch vụ mobile banking (THHN - 30.3.2023)