Hà Tĩnh huy động sức mạnh tổng lực dành cho người nghèo (BHT - 14h30 - 09/8/19)