Tạo sinh kế cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (VNews - 6h00 - 29.11.2021)