Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ NHCSXH Trung ương

10/12/2012
(VBSP) Thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ chính trị, văn bản hướng dẫn số 11-HD/TTVH ngày 06/11/2006 của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo TƯ). Ngày 19/2/2007 Đảng uỷ NHCSXHTƯ đã tổ chức Lễ phát động cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ.

Để cuộc vận động trở thành đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, Đảng uỷ đã thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư Đảng uỷ làm Trưởng ban; tổ chức Lễ phát động, giới thiệu về mục đích, yêu cầu, sự cần thiết của cuộc vận động cũng như nội dung những giá trị to lớn tấm gương đạo đức của Người.

Xây dựng kế hoạch và chương trình hành động với những tiêu chí về đạo đức, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mà đơn vị đề ra; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động trở thành nội dung sinh hoạt chi bộ trong từng định kỳ.

Phát động phong trào quần chúng tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên, nữ công tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý của quần chúng cho Đảng, đảng viên trong đảng bộ và những ưu, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên. Tránh tình trạng lợi dụng diễn đàn để xuyên tạc sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của cán bộ, đảng viên.

Tổ chức cho cán bộ, đảng viên lấy ý kiến của cơ sở Đảng tại nơi cư trú và góp ý của quần chúng trong cơ quan, thông báo kết quả đến các chi bộ.

Cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch tự liên hệ với bản thân, xây dựng kế hoạch phương pháp phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của mình.

Sau một thời gian thực hiện, Đảng bộ đã nhận được nhiều ý kiến của quần chúng đóng góp cho tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên. Với những ưu điểm là hầu hết các đảng viên trong Đảng bộ có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều đồng chí được quần chúng khen ngợi. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít cán bộ, đảng viên trong đảng bộ có mặt còn hạn chế.

Đối với tổ chức Đảng cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác phê bình và tự phê bình, thường xuyên bồi dưỡng những quần chúng tốt để kết nạp vào đảng, chăm lo giáo dục chính trị, tư tưởng cho lớp trẻ, tạo điều kiện cho quần chúng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của quần chúng, 100% cán bộ, đảng viên đã viết bài thu hoạch tự liên hệ với bản thân và xây dựng kế hoạch phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của mình. Nhiều bài viết có chất lượng, nội dung phong phú, nhận thức sâu sắc về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện cuộc vận động, cũng còn những hạn chế cần khắc phục:

Hình thức học tập còn đơn điệu, chưa thường xuyên, mới dừng lại ở việc nghe báo cáo viên giới thiệu như học các Nghị quyết mà chưa có những hình thức tuyên truyền thiết thực dễ nghe, dễ hiểu, dễ cảm nhận giúp mang lại hiệu quả cao trong nhận thức và hành động. Một số bài thu hoạch còn sơ sài, mang tính chiếu lệ chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động. Công tác thông tin, tuyên truyền chưa được đề cập và quan tâm đúng mức.

Để cuộc vận động thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động cần xây dựng nội dung sinh động hơn, phù hợp với thực tiễn tại đơn vị để động viên đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia. Tránh tình trạng tổ chức đơn điệu, nhàm chán, thiếu sức thu hút. Xác định rõ mục đích yêu cầu cần đạt được gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng X, các Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHCSXHTƯ lần II, với công tác xây dựng Đảng.

Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với các nội dung cụ thể, thiết thực, dễ hiểu, dễ cảm nhận bằng các hình thức như: thi kể chuyện về Bác và liên hệ thực tiễn hoạt động của đơn vị; đi dã ngoại về nguồn gắn liền với phong trào thi đua nhằm động viên cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đưa các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng để nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chi bộ thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Chỉ đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, nữ công phát động phong trào quần chúng tham gia học tập và đóng góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên; động viên, khen thưởng kịp thời và nhân rộng những tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình trong cuộc vận động.

Đàm Lê Văn - Đảng ủy NHCSXHTƯ

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác