Hà Nội ủy thác 500 tỷ đồng tạo việc làm cho lao động (VTV1 - 18h00 - 27.10.2021)