Hỗ trợ sinh kế cho người dân trở về (VTV1 - 6h00 - 27.10.2021)