Các tỉnh Tây Nguyên hỗ trợ tạo việc làm cho người dân trở về (VTV1 - 18h00 - 27.10.2021)