Xử lý nợ rủi ro tại NHCSXH (VNews - 11h30 - 03/3/2021)