Triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc (DRT - 9/7/2021)