Thêm 222 tỉ đồng được duyệt cho vay hỗ trợ trả lương ngừng việc (VTV1 - 12h00 - 20.9.2021)