Trả lời phỏng vấn về hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc (THTPCT - 21/7/2021)