Phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi vào tái sản xuất (BTV - 10.10.2021)