Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai (THGL - 20/8/2020)