Hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai (THGL - 18/6/2020)