Hỗ trợ người sử dụng lao động tiếp cận nguồn vốn ưu đãi 0% (VNews - 20h30 - 13/7/2021)