Hơn 29 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi (QRT - 12/7/2021)