Hơn 2 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn chính sách (VNews - 13.1.2022)