Hỗ trợ sinh kế sau dịch bệnh (VTV1 - 11h00 - 24.12.2021)