Bắc Giang hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất (BGTV - 31/7/2021)