Đơn vị: %/năm

Ngày 06 tháng 12 năm 2023
Kỳ hạn gửi Lãi suất tối đa áp dụng đối với cá nhân Lãi suất tối đa áp dụng đối với tổ chức
Không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng 0,2  0,3
Kỳ hạn 01 tháng 3,0 2,7
Kỳ hạn 02 tháng 3,0 2,7
Kỳ hạn từ 03 tháng đến dưới 06 tháng 3,3 3,2
Kỳ hạn từ 06 đến dưới 09 tháng 4,3 4
Kỳ hạn từ 09 đến dưới 12 tháng 4,3 4
Kỳ hạn 12 tháng 5,3 4,7
Kỳ hạn trên12 tháng 5,3 4,7
Ghi chú: