Đơn vị: %/năm

Ngày 31 tháng 8 năm 2021
Kỳ hạn gửi Lãi suất tối đa áp dụng đối với cá nhân Lãi suất tối đa áp dụng đối với tổ chức
Không kỳ hạn và dưới 01 tháng 0,1  0,1
01 tháng 3,1 3,0
02 tháng 3,1 3,0
03 đến 06 tháng 3,4 3,3
06 đến 09 tháng 4,0 3,7
09 đến 12 tháng 4,0 3,7
12 tháng trở lên 5,5 4,8
Ghi chú: