Clip “Kết quả bước đầu triển khai cho vay Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ”