Xóa đói giảm nghèo từ tín dụng chính sách xã hội (VTV1 - 16h - 15/03/2020)