Vốn vay ưu đãi giúp người dân Mộ Đức thoát nghèo (PTQ - 11.10.2023)