Vốn vay chính sách giúp đồng bào DTTS thoát nghèo (VOV1 - 29.1.2024)