Vốn tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo bền vững tại Quảng Ngãi (PTQ - 21.10.2022)