Vốn tín dụng chính sách giúp người dân tránh nghèo giữa đại dịch Covid-19 (VOV1 - 01/6/2021)