Vốn tín dụng chính sách giúp người dân lõi nghèo từng bước thoát nghèo (VOV1 - 05.12.2021)