Vốn chính sách tạo điều kiện cho người dân vùng đặc biệt khó khăn tại Bình Phước (VOV1 - 06.01.2022)