Vốn chính sách đồng hành cùng người dân Từ Sơn (Bắc Ninh) phát triển (BTV - 10.3.2023)