Vĩnh Long hỗ trợ người dân tái sản xuất sau đại dịch (VNews - 25.12.2021)