Vay vốn sản xuất, phát triển kinh tế sau đại dịch (VTV1 - 6h00 - 21.10.2022)