Vai trò của tín dụng chính sách đối với đồng bào DTTS (VTV1 - 12h40 - 12/2/2021)