UBND tỉnh Kiên Giang làm việc với Đoàn khảo sát của NHCSXH (KGPTTH - 15/4/2021)