Tư vấn về tín dụng chính sách cho người nghèo (VOV1 - 15h30 - 09/9/19)