Trợ lực cho học sinh, sinh viên nghèo (PTQ - 17/12/19)