Triển khai kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng (BTV - 17/4/2021)