Trần Đề thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách (STV - 06/02/2021)