Tổng Giám đốc NHCSXH làm việc tại huyện Nậm Pồ (Điện Biên) (ĐTV - 9/11/19)