Tổng Giám đốc NHCSXH kiểm tra công tác tín dụng tại huyện Mường Nhé (Điện Biên) (ĐBTV - 10/11/19)