Tọa đàm trực tuyến: Cán bộ ngân hàng vững tin - Đón bình thường mới (VNUBW - 19.10.2021)