Tọa đàm “Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS” (Báo Công thương - 8.11.2023)