Tỉnh uỷ Tiền Giang làm việc với Đoàn giám sát Ban kinh tế Trung ương (THTG - 8.6.2023)