Tỉnh ủy Quảng Bình làm việc với NHCSXH (QBTV - 19.7.2022)